O súťaži

Organizačný poriadok
súťažnej prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl
s medzinárodnou účasťou Svet okolo nás

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Organizátor: Krajský školský úrad v Prešove, Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov
Telefón: 051/ 74627 07
Email: ksupo@ksupo.sk

Čl. 1.

Charakteristika, poslanie a riadenie súťažnej prehliadky
Poslaním prezentovania výtvarnej tvorby detí materských škôl v súťažnej prehliadke je:
a/ prispieť k rozvíjaniu talentu detí a formovaniu ich estetického cítenia,
b/ viesť deti k samostatnej tvorivej činnosti, vnímaniu okolitého sveta a jeho výtvarnému zobrazeniu,
c/ prostredníctvom prezentácie detských výtvarných prác propagovať tvorivú prácu detí a pedagógov v materských školách,
d/ nabádať pedagógov k hľadaniu nových projektov výtvarnej tvorivosti, k zdokonaleniu ich odbornosti,
e/ poskytnúť študentom /budúcim pedagógom/ možnosť analýzy vývinu detského výtvarného prejavu,
f/ prezentovať prácu materských škôl pred širokou verejnosťou,
g/ konfrontovať výsledky výtvarnej tvorivosti detí zo slovenských materských škôl a detí zo zahraničia.

1. Súťažnú prehliadku Svet okolo nás vyhlasuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
2. Spoluvyhlasovateľom je Krajský školský úrad, ktorý poverí organizáciou školu vo svojej územnej pôsobnosti, s ktorou uzavrie zmluvný vzťah.
3. Účasť materských škôl je dobrovoľná.
4. Súčasťou prehliadky Svet okolo nás je odborný seminár pod vedením skúsených odborníkov a pedagógov.
5. Účasť na prehliadke a ďalšie podmienky určujú propozície prehliadky.
6. Činnosť učiteliek materských škôl sa hodnotí ako aktivita, priamo súvisiaca s výchovnovzdelávacím procesom v materských školách.

Čl. 2
Štruktúra súťažnej prehliadky
1. Súťažná prehliadka má celoslovenský charakter s účasťou zahraničných krajín.
2. Organizátori oslovia listom materské školy v zahraničí.
3. Prehliadka sa uskutočňuje každoročne a člení sa na dve kategórie: 5 – 6-ročné deti a 2 – 4-ročné deti.
4. Výtvarné práce v dvoch kategóriách zašlú účastníci podľa propozícii organizátorovi prehliadky.
5. Táto súťažná prehliadka nemá postupové kolá a je riadená v zmysle tohto organizačného poriadku.
6. Vyhodnotením súťaže je vernisáž výstavy, kde sa odovzdajú ceny autorom ocenených prác.
7. Oceneným prácam zo zahraničia, pri neúčasti na vernisáži, sa ceny zasielajú poštou.
8. Organizátori zodpovedajú za kvalitnú prípravu a priebeh prehliadky.

Čl. 3
Odborné a organizačné zabezpečenie súťažnej prehliadky
1. Organizačnú, metodickú a administratívnu činnosť spojenú so súťažnou prehliadkou vykonáva Krajský školský úrad v Prešove.
2. Riadi sa organizačným poriadkom, pokynmi vyhlasovateľa a príslušnej odbornej komisie, podmienkami pridelenia finančných prostriedkov a platnými právnymi predpismi.
3. Krajský školský úrad určí odbornú komisiu zloženú zo zástupcov krajského školského
úradu a zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorú menuje prednosta.
4. Komisiu riadi predseda, ktorý zodpovedá za určenie propozícií a vyhodnotenie výsledkov
prehliadky,
5. Funkcia predsedu komisie je čestná.
6. Komisia pracuje podľa organizačného poriadku.

Čl. 4.
Hodnotenie
1. Práce hodnotí odborná porota.
2. Odbornú porotu, určí krajský školský úrad z pedagógov materských,
základných, stredných škôl a Prešovskej univerzity.
3. Predsedom poroty je zástupca MŠ SR.
4. Práce posúdi odborná porota a vyberie ocenené práce.
5. Vystavujú sa všetky zaslané práce, bez ohľadu na ocenenie.

Čl. 5
Podmienky účasti
1. Súťažnej prehliadky detskej výtvarnej tvorby sa môžu zúčastniť všetky oslovené
materské školy v SR a v zahraničí.
2. Kolektívne práce i práce jednotlivcov musia spĺňať kritéria vydaných propozícií.
3. Za doručenie prác zodpovedá príslušná škola.
4. Po ukončení súťažnej prehliadky sa výtvarné práce vracajú len na vyžiadanie.

Čl. 6
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov
1. Počas organizovania súťažnej prehliadky musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia detí.
2. Organizátor zabezpečí počas realizácie súťažnej prehliadky zdravotnú službu.
3. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťažnej prehliadky zodpovedajú organizátori a pedagógovia škôl poverení riaditeľmi príslušných škôl.
4. Na vyhodnotenie súťažnej prehliadky cestuje účastník (dieťa) v sprievode pedagóga alebo rodiča.
5. Sprevádzajúci pedagóg je povinný zabezpečiť informovaný súhlas rodiča dieťaťa, ktoré sprevádza.
6. Počas súťaže a s ňou spojených podujatiach sú organizátori povinní zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov.

Čl. 7
Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu súťaže
1. Prehliadku výtvarnej tvorivosti financuje Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Prešove.
2. Komisia pripraví rozpočet, ktorý schváli krajský školský úrad.
3. Z rozpočtu môžu byť hradené výdavky spojené so stravovaním, ubytovaním, materiálnotechnickým
zabezpečením, prenájmom priestorov a odmenami za vykonané práce.
4. Financovanie prehliadky môže byť zabezpečené aj z iných zdrojov.
5. Tvorbu výtvarných prác a ich doručenie zabezpečia školy z vlastných alebo iných zdrojov.
6. Rozsah úhrady je konkretizovaný finančným rozpočtom s možnosťou poskytnutia finančného preddavku.
7. Po ukončení súťažnej prehliadky predloží organizátor krajskému školskému úradu vyúčtovanie finančných prostriedkov.
8. Nevyčerpané finančné prostriedky je organizátor povinný vrátiť na účet krajského školského úradu.

ČI. 8
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku
1. Organizačný poriadok súťažnej prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou Svet okolo nás je vydaný v súlade so Smernicou MŠ SR
č.13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl.
2. Organizačný poriadok nadobúda účinnosť zaregistrovaním na Ministerstve školstva
Slovenskej republiky.
3. Vydaním aktualizovaného Organizačného poriadku súťažnej prehliadky výtvarnej
tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou Svet okolo nás sa ruší
Organizačný poriadok súťažnej prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl
s medzinárodnou účasťou Svet okolo nás zaregistrovaný na Ministerstve školstva SR
pod číslom CD-2005-2876/5421-1:091.

Článok 9.
Záverečné ustanovenie
Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-8659/21893:16-918
a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Bratislava 15. 06. 2010