O súťaži

Organizačný poriadok

súťažnej prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou Svet okolo nás

Vyhlasovateľ:            Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava

Organizátor:              Okresný úrad Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov

Telefón: 051/ 74627 07

Email: oupo-skolstvo@minv.sk

Čl. I.

Charakteristika a  poslanie súťažnej prehliadky

 

Poslaním prezentovania výtvarnej tvorby detí materských škôl v súťažnej prehliadke je:

a/ vyhľadávať výtvarne nadané deti v materských školách a rozvíjať ich nadanie,

b/ viesť deti k samostatnej tvorivej činnosti, vnímaniu okolitého sveta a jeho výtvarnému zobrazeniu,

c/ prostredníctvom prezentácie detských výtvarných prác propagovať tvorivú prácu detí a pedagógov v materských školách,

d/ nabádať pedagógov k hľadaniu nových projektov výtvarnej tvorivosti, k zdokonaleniu ich odbornosti,

e/ poskytnúť študentom /budúcim pedagógom/ možnosť analýzy vývinu detského výtvarného prejavu,

f/ prezentovať prácu materských škôl pred širokou verejnosťou,

g/ konfrontovať výsledky výtvarnej tvorivosti detí zo slovenských materských škôl a detí zo zahraničia.

Čl. 2

Štruktúra súťažnej prehliadky

 

 1. Súťažnú prehliadku Svet okolo nás vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 2. Organizátorom je Okresný úrad Prešov –odbor školstva, ktorý poverí organizáciou školu vo svojej  územnej pôsobnosti, s ktorou uzavrie zmluvný vzťah.
 3. Účasť materských škôl je dobrovoľná.
 4. Súčasťou prehliadky Svet okolo nás je odborný seminár pod vedením skúsených odborníkov a pedagógov a tvorivé dielne pre deti.
 5. Účasť na prehliadke a ďalšie podmienky určujú propozície prehliadky.
 6. Činnosť učiteliek materských škôl sa hodnotí ako aktivita, priamo súvisiaca s výchovno-vzdelávacím procesom v materských školách.
 7. Súťažná prehliadka má celoslovenský charakter s účasťou zahraničných krajín.
 8. Organizátori oslovia listom materské školy v zahraničí.
 9. Prehliadka sa uskutočňuje každoročne a člení sa na dve kategórie: 5 – 6 ročné deti a 2 – 4 ročné deti.
 10. Výtvarné práce v dvoch kategóriách zašlú účastníci podľa propozícii organizátorovi prehliadky.
 11. Táto súťažná prehliadka nemá postupové kolá a je riadená v zmysle tohto organizačného poriadku.
 12. Vyhodnotením súťaže je vernisáž výstavy, kde sa odovzdajú ceny autorom ocenených prác.
 13. Oceneným prácam zo zahraničia, pri neúčasti na vernisáži, sa ceny zasielajú poštou. Organizátori zodpovedajú za kvalitnú prípravu a priebeh prehliadky.

Čl. 3

Odborné a organizačné zabezpečenie súťažnej prehliadky

 

 1. Organizačnú, metodickú a administratívnu činnosť spojenú so súťažnou prehliadkou vykonáva Okresný úrad  Prešov – odbor školstva.
 2. Riadi sa organizačným poriadkom, pokynmi vyhlasovateľa a príslušnej odbornej komisie, podmienkami pridelenia finančných prostriedkov a platnými právnymi predpismi.
 3. Okresný úrad Prešov – odbor školstva určí odbornú komisiu zloženú zo zástupcov   okresného úradu – odboru školstva a zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorú menuje vedúci odboru.
 4. Komisiu riadi predseda, ktorý zodpovedá za určenie propozícií a vyhodnotenie výsledkov prehliadky,
 5. Funkcia predsedu komisie je čestná.
 6. Komisia pracuje podľa organizačného poriadku.

Čl. 4

Súťažné podmienky a zadania, hodnotenie

 

 1. Súťažné podmienky vydá organizátor každoročne v propozíciách, ktoré zverejní na svojom webovom sídle.
 2. Súťažnej prehliadky detskej výtvarnej tvorby sa môžu zúčastniť všetky materské školy v SR a v zahraničí.
 3. Kolektívne práce i práce jednotlivcov musia spĺňať kritéria podľa vydaných propozícií.
 4. Za doručenie prác zodpovedá príslušná škola.
 5. Po ukončení súťažnej prehliadky sa výtvarné práce nevracajú.
 6. Práce hodnotí odborná porota, ktorú určí Okresný úrad Prešov – odbor školstva z pedagógov materských, základných, stredných škôl a Prešovskej univerzity.
 7. Predsedom poroty je zástupca ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 8. Všetky doručené práce posúdi odborná porota a vyberie 50, ktoré ocení bez určenia poradia.
 9. Na vernisáži sa vystavujú všetky doručené práce, bez ohľadu na ocenenie.

Čl. 5

Identifikačné údaje  a kontaktné údaje

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

                                   Stromová 1, 813 30 Bratislava

Organizátor: Okresný úrad Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov

IČO: 00151 866

Telefón: 051/ 74627 07

Email: oupo-skolstvo@minv.sk

 Čl. 6 

     Podmienky účasti deti v súťažnej prehliadke

 

 1. Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť deti, ktoré navštevujú materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení  Slovenskej republiky vo veku 2 – 6 rokov.
 2. Do súťaže sa zasielajú práce, ktoré vytvorili deti v danom školskom roku.
 3. Autori ocenených prác sa zúčastnia na vernisáži a slávnostnom vyhlásení výsledkov v sprievode dospelej osoby.

Čl. 7

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov

 

 1. Počas organizovania súťažnej prehliadky musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia detí.
 2. Organizátor zabezpečí počas realizácie súťažnej prehliadky zdravotnú službu.
 3. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťažnej prehliadky zodpovedá organizátor a pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy.
 4. Na vyhodnotenie súťažnej prehliadky cestuje účastník (dieťa) v sprievode pedagóga alebo rodiča.
 5. Sprevádzajúci pedagóg musí mať písomné poverenie riaditeľa školy.
 6. Sprevádzajúci pedagóg je povinný zabezpečiť informovaný súhlas rodiča dieťaťa, ktoré sprevádza.
 7. Počas súťaže a s ňou spojených podujatiach sú organizátori povinní zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov.

Čl. 8

Štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní

 1. Prehliadku výtvarnej tvorivosti financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Okresného úradu v Prešove.
 2. Organizátor predkladá ministerstvu do 30. júna kalendárneho roka ministerstvu návrh rozpočtu súťaže na nasledujúci školský rok.
 3. Organizátor poverený odborom školstva predloží pred súťažou konkrétny návrh rozpočtu v súlade s organizačným poriadkom súťaže.
 4. Z rozpočtu môžu byť hradené výdavky spojené so stravovaním, ubytovaním, materiálno-technickým zabezpečením, ocenením, prenájmom priestorov a odmenami za vykonané práce.
 5. Osobitne sa zohľadňuje ubytovanie hostí zo zahraničia a účastníkov súťaže zo zahraničia.
 6. Financovanie prehliadky môže byť zabezpečené aj z iných zdrojov.
 7. Tvorbu výtvarných prác a ich doručenie zabezpečia školy z vlastných alebo iných zdrojov.
 8. Rozsah úhrady je konkretizovaný schváleným finančným rozpočtom s možnosťou poskytnutia finančného preddavku.
 9. Po ukončení súťažnej prehliadky predloží organizátor Okresnému úradu – odboru školstva vyúčtovanie finančných prostriedkov.
 10. Nevyčerpané finančné prostriedky je organizátor povinný vrátiť na účet Okresného úradu.

 

ČI. 9

Účinnosť

 1. Organizačný poriadok súťažnej prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou Svet okolo nás je vydaný v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č.23/2017 o súťažiach.
 2. Vydaním aktualizovaného Organizačného poriadku súťažnej prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou Svet okolo nás sa ruší Organizačný poriadok súťažnej prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou Svet okolo nás zaregistrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2010-8659/21893:16-918  zo dňa 15. 06. 2010.

 

Čl. 10

Doložka o schválení

 

 

Organizačný poriadok nadobúda účinnosť schválením na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Dátum schválenia:

Organizačný poriadok súťažnej prehliadky Svet okolo nás je zaregistrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom : 2017-8659/21893:16-918